Рег. № ОП - 01 - 2015 година
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО - СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ"
,      Дата на изпращане на Решение и Обявление до АОП - 22.06.2015.Статус:  Възложена

Процедура:  Открита процедура

Обект на поръчката:  Доставка


ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ 
„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА ЗДРАВОСЛОВНО  ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО
СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ
“.


Протокол №1 от заседение на комисията (дата на публикуване: 24 Юли 2015)
Уведомително писмо-покана за отваряне ценови оферти (дата на публикуване: 03 Август 2015)
Протокол №2 от заседение на комисията (дата на публикуване: 10 Август 2015)
Протокол №3 от заседение на комисията (дата на публикуване: 10 Август 2015)
Решение №2 за класиране и определяне на изпълнител (дата на публикуване: 10 Август 2015)

Освободена гаранция за участие в ОП:

Фирма "Ийт Уел"ЕАД (дата на публикуване: 31 Август 2015)
Фирма "Ес енд Ди Корпорейшън"ЕООД (дата на публикуване: 31 Август 2015)


Договор за доставка на хранителни продукти - ОП 2015

(дата на публикуване: 19 Септември 2015)

Информация за сключен договор от Агенция по Обществените поръчки
(дата на публикуване: 19 Септември 2015)


Информация за освободените гаранции за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на социално слаби диабетици"
(дата на публикуване: 29 Септември 2015)

 

Информация за извършените плащания по Договор №5 - ОП 18.09.2015 г.
(дата на публикуване: 28 Ноември 2015)
Разяснение по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на социално-слаби диабетици“, по чл. 29, ал. 2 от ЗОП.     - Дата на публикуване - 10.07.2015 г.


СЪДЪРЖАНИЕ  НА  ДОКУМЕНТАЦИЯТА :
 
 1. Решение за откриване на процедурата;     - отворете ! 
 2. Обявление за обществена поръчка;      - отворете !
 3. Указания към участниците – Приложение № 1; 
 4. Техническа спецификация;     - отворете !
 5. Представяне на участника – Приложение № 2;
 6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- Приложение № 3.
 7. Образец на ценово предложение – Приложение № 4;
 8. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 5;
 9. Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 9  от ЗОП– Приложение № 6
 10. Декларация за съгласие като подизпълнител – Приложение № 7
 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Приложение № 8
 12. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Приложение № 9
 13. Списък – Декларация на транспортните средства, с които ще се извършват доставките – Приложение № 10
 14. Списък на населените места, в които ще се извършва доставката на хранителни продукти.

ВАЖНО:   Точки 1, 2 и 4 са с линкове към съответните документи в PDF формат.    

ОСТАНАЛИТЕ  ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ   ЗА  ЗДРАВОСЛОВНО  
ХРАНЕНЕ  НА   СОЦИАЛНО - СЛАБИ  ДИАБЕТИЦИ“   МОЖЕ  ДА  ИЗТЕГЛИТЕ   ОТ
       
ТУК
  
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА 23.06.2015 ГОДИНА.

 
 
БА Диабет във Фейсбук