ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО
ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО - СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ",
Дата на изпращане на Решение и Обявление до АОП - 07.09.2016



Статус: Обявена
Процедура: Публично състезание
Обект на поръчката:  Доставка
Дата на публикуване:  07.09.2016
№ в РОП/ПОП:  00853-2016-0001
Адрес в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F
6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338393333



ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ 
„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО
СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ “.

 

  1. Решение за откриване на процедурата;   
  2. Обявление за обществена поръчка;     
  3. Документация


Всички документи и приложения можете да изтеглите от  ТУК.

 ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.            Приложение №1   - Техническа спецификация;
2.            Приложение №2   - ЕЕДОП;
3.            Приложение № 3  - Техническо предложение;
4.            Приложение № 4  - Ценово предложение;
5.            Приложение № 5  - Проект на договор;
6.            Приложение №6   - Декларация за срока на валидност на офертата;
7.            Приложение №7   - Декларация приемане условията на проекто договора;
8.            Приложение №8   - Декларация спазани задължения;
9.            Приложение №9   - Списък превозни средства;
10.          Приложение №10 - Списък с населените места за изпълнение на доставките.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА 07.09.2016 ГОДИНА.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Промяна на датата на отваряне на офертите с предмет: „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА ЗДРАВОСЛОВНО  ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО-СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ“.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с обявената от „Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Българска асоциация Диабет“ обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ“, Ви уведомявам, че отварянето на офертите се променя от 13.10.2016г. на 18.10.2016г. от 10.00 ч. на адрес:  гр. София, Район "Сердика", ж.к. "Банишора", ул. "Подполковник Калитин", бл. 20.
 

       Възложител: .................................
                                Красимир Кънев  -  Председател на
                                  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”



=================================================================================================

РАЗЯСНЕНИЕ


Изх.№ ………………………..
На вниманието на
Заинтересованите лица
 
Относно: Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА ЗДРАВОСЛОВНО  ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО-СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ“.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
По повод постъпило искане за разяснения по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, в качеството ми на възложител, давам следното разяснение на зададения от участнир въпрос:

Въпрос: 1.В качените документи „Документация“ е записана

II : ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама / Вид опаковка  
 
 
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер  
 
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална  
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална  
4 Ориз дългозърнест 1 1200 гр. полиестер  
 
5 Леща 1 1000 гр. полиестер  
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер  
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум  
8 Зехтин „Екстра вържин” 1 500 мл. Стъклена бутилка  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.В качената пълна документация е записано:

II : ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама / Вид опаковка  
 
 
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер  
 
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална  
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална  
4 Ориз дългозърнест 2 1200 гр. полиестер  
 
5 Леща 2 1000 гр. полиестер  
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер  
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум  
8 Зехтин „Екстра вържин” 2 500 мл. Стъклена бутилка  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.В ценовото предложение е записано:

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама /милилитри за 1 бр. опаковка Вид на опаковката Единична цена  в лева без ДДС на всеки продукт Обща стойност  в лева без ДДС за позицията
  1 2 3 4 5 6
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер    
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална    
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална    
4 Ориз дългозърнест 1 1200 гр. полиестер    
5 Леща 1 1000 гр. полиестер    
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер    
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум    
8 Зехтин „Екстра вържин” 1 500 мл. Стъклена бутилка    
  Обща цена без ДДС за целия пакет хранителни продукти:  

 

4. В приложение №1
Техническа спецификация
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама / Вид опаковка Марка/   Производител  
 
 
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер    
 
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална    
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална    
4 Ориз дългозърнест 1 1200 гр. полиестер    
 
5 Леща 1 1000 гр. полиестер    
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер    
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум    
8 Зехтин „Екстра вържин” 1 500 мл. Стъклена бутилка    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Включените  в пакета хранителни продукти са съобразени с препоръките за здравословно хранене на хората със захарен диабет.
 
Пакетът хранителни продукти,  включващ описаните по-горе /от позиция 1 до позиция 8/, следва да е опакован в кашон, плик или по друг подходящ начин, който да не позволява разпиляване или замърсяване на хранителните продукти индивидуално за всеки диабетик.
 
Коя спецификация е вярна и да уточните броя на продуктите?

Отговор:
В Приложение №1 и Приложение №4 е допусната техническа грешка. Вярна е спецификацията с количествата съгласно документацията, а именно:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама / Вид опаковка  
 
 
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер  
 
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална  
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална  
4 Ориз дългозърнест 2 1200 гр. полиестер  
 
5 Леща 2 1000 гр. полиестер  
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер  
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум  
8 Зехтин „Екстра вържин” 2 500 мл. Стъклена бутилка  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.33, ал.4 от ЗОП, настоящото разяснение се публикува на профила на купувача.
В профила на купувача са публикувани и коригираните Приложение №1 и Приложение №4.
 
      
Възложител: .................................

                                Красимир Кънев  -  Председател на
                                  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”


Приложение № 1
 
 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама / Вид опаковка Марка/   Производител  
 
 
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер    
 
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална    
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална    
4 Ориз дългозърнест 2 1200 гр. полиестер    
 
5 Леща 2 1000 гр. полиестер    
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер    
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум    
8 Зехтин „Екстра вържин” 2 500 мл. Стъклена бутилка    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Включените  в пакета хранителни продукти са съобразени с препоръките за здравословно хранене на хората със захарен диабет.
 
Пакетът хранителни продукти,  включващ описаните по-горе /от позиция 1 до позиция 8/, следва да е опакован в кашон, плик или по друг подходящ начин, който да не позволява разпиляване или замърсяване на хранителните продукти индивидуално за всеки диабетик.
 
 
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
 
_____________________  (Име и Фамилия)
 
_____________________  (Длъжност на управляващия дружеството на участника)
 
Дата………………2016г.
 


Приложение № 4
 
 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
От
 
 

Наименование на Участника:  
 
Представлявано от :  
Седалище по регистрация:  
BIC; IBAN:  
ЕИК/ БУЛСТАТ/ ЕГН  
Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:  
Факс номер:  
Лице за контакти:  
e mail:  

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
 
 
Във връзка с обявената открита процедура, за възлагане на  обществена поръчка за: «Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на социално - слаби диабетици», представяме Ви нашето ценово предложение, както следва:
 

  1. Предлаганата цена в лева без ДДС за пакет хранителни продукти за един социално-слаб диабетик,  е както следва:

 

Продукт Брой опаковки Тегло нето в грама /милилитри за 1 бр. опаковка Вид на опаковката Единична цена  в лева без ДДС на всеки продукт Обща стойност  в лева без ДДС за позицията
  1 2 3 4 5 6
1 Пилешко филе от гърди без кожа –замразено 3 500 гр. полиестер    
2 Риба скумрия  в доматен сос –консерва 1 160 гр. метална    
3 Риба тон в собствен  сос - консерва 1 170 гр. метална    
4 Ориз дългозърнест 2 1200 гр. полиестер    
5 Леща 2 1000 гр. полиестер    
6 Макарони от твърда пшеница 2 500 гр. полиестер    
7 Маслини черни безсолни 1 500 гр. вакуум    
8 Зехтин „Екстра вържин” 2 500 мл. Стъклена бутилка    
  Обща цена без ДДС за целия пакет хранителни продукти:  

 
 
Предлаганите цени на хранителните продукти следва да са в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая. Същите следва да са  крайни и да включват: всички разходи извършени от изпълнителя във връзка с изпълнението на обществената поръчка, в това число стойността на хранителните продукти, разходите за пакетирането им и  транспортните разходи до краен получател - социално- слабите диабетици. Цената за изпълнение на обекта на поръчката не може да се променя до окончателното изпълнение на договора.
 
 
В ценовата оферта   задължително се посочват оферираните от участника единични цени без ДДС за всеки продукт и общата цена без ДДС за пакета   продукти .  Общата цена за пакет хранителните продукти за един социално - слаб диабетик следва да представлява аритметичен сбор от предлаганите ед. цени за продуктите от пакета. При констатирано несъответствие между предлаганите ед. цени и общия им сбор, предложен от участник, офертата се отстранява.  Оценяването се извършва на база предложената обща цена за един пакет хранителни продукти, съобразно критерия „най-ниска цена”.  Участникът е длъжен да оферира всички позиции продукти, включени в пакета хранителни продукти,   съответстващи на изискванията, посочени в техническата спецификация включително с оглед на посочения грамаж, разфасовка / опаковка.
                                                                                                                      
 
 
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
 
_____________________  (Име и Фамилия)
 
_____________________  (Длъжност на управляващия дружеството на участника)
 
Дата………………2016г.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ
(Дата на публикуване - 11.11.2016 г.)

uved. pismo 2016

  1. ПРОТОКОЛ № 1 на Комисията - можете да го изтеглите от тук като PDF файл.
 

.........................................................................................................................................................................................................................................

     ВАЖНО съобщение    ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ 
(Дата на публикуване - 25.11.2016 г.)

обявление за отваряне на оферти 2

.............................................................................................................................................................


ВАЖНО:  Протокол № 2 на Комисията - 
(Дата на публикуване - 25.11.2016 г.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО -  Протокол № 3 на Комисията
(Дата на публикуване - 01.12.2016 г.)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ВАЖНО:  Уведомително писмо до участниците в конкурса -
(Дата на публикуване - 08.12.2016 г.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО:   РЕШЕНИЕ № 2 на Председателя на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ -
(Дата на публикуване - 08.12.2016 г.)


=================================================================================================



ДОГОВОР  ЗА  ДОСТАВКА  НА  ХРАНИТЕЛНИ  ПРОДУКТИ
(Дата на публикуване - 23.12.2016 г.)
==================================================================================================


ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ВЪЗЛОЖЕНА  ПОРЪЧКА
(Дата на публикуване - 05.01.2017 г.)

==================================================================================================


ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ПРИКЛЮЧВАНЕ  НА  ДОГОВОР  ЗА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА
(Дата на публикуване - 05.01.2017 г.)


===================================================================================================


 
БА Диабет във Фейсбук