ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД"
(Дата на изпращане на Решение и Обявление до АОП - 27.10.2017г. )Статус: Обявена
Процедура: Публично състезание
Обект на поръчката: Доставка
Дата на публикуване: 27.10.2017 г.
№ в РОП/ПОП: 00853-2017-0001
Адрес в АОП: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url= 687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643
D333531313231ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД"

  1. Решение за откриване на процедурата;
  2. Обявление за обществена поръчка;
  3. Документация


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
1. Приложение №1 - Техническа спецификация;
2. Приложение №2 - ЕЕДОП;
3. Приложение № 3 - Техническо предложение;
4. Приложение № 4 - Ценово предложение;
5. Приложение № 5 - Проект на договор;
6. Приложение №6 - Декларация за срока на валидност на офертата;
7. Приложение №7 - Декларация приемане условията на проекто договора;
8. Приложение №8 - Декларация спазани задължения;
9. Приложение №9 - Списък превозни средства;
10. Приложение №10 - Списък с населените места за изпълнение на доставките.

Всички документи и приложения можете да изтеглите от ТУК.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА 27.10.2017 ГОДИНА.


ПРОТОКОЛ №1   от работата на Комисия, назначена със Заповед -08/09.11.2017 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията - членове на БАД" 

(Дата на публикуване - 09.11.2017 г.)


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:
(Дата на публикуване - 09.11.2017 г.)

Публичното заседание за  отваряне на ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ, ще се проведе на 15.11.2017 година от 10.00 часа в офиса на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ",  гр. София, ул. "Подполковник Калитин", бл. 20

ПРОТОКОЛ №2   от работата на Комисия, назначена със Заповед -08/09.11.2017 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията - членове на БАД" 
(Дата на публикуване - 16.11.2017 г.)

ПРОТОКОЛ №3   ПО ЧЛ. 181, АЛ. 4 ОТ ЗОП от работата на Комисия, назначена със Заповед -08/09.11.2017 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията - членове на БАД" 
(Дата на публикуване - 16.11.2017 г.)

РЕШЕНИЕ  № 2 на Председателя на УС на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ" - за определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията - членове на БАД" 
(Дата на публикуване - 16.11.2017 г.)

==================================================================================================
 

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ВЪЗЛОЖЕНА  ПОРЪЧКА
(Дата на публикуване - 13.12.2017 г.)


ДОГОВОР  ЗА  ДОСТАВКА  НА  ХРАНИТЕЛНИ  ПРОДУКТИ

(Дата на публикуване - 13.12.2017 г.)
 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (ЗОП)
(Дата на публикуване - 19.01.2018 г.)


БА Диабет във Фейсбук