ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ,
ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД"

(Дата на изпращане на Решение и Обявление до АОП - 21.09.2018г. )


Статус: Обявена
Процедура: Публично състезание
Обект на поръчката: Доставка
Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
№ в РОП/ПОП:  00853-2018-0001

Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772
E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333631363436ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД"

  1. Решение за откриване на процедурата;
  2. Обявление за обществена поръчка;
  3. Документация


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
1. Приложение №1 - Техническа спецификация;
2. Приложение №2 - ЕЕДОП;
3. Приложение № 3 - Техническо предложение;
4. Приложение № 4 - Ценово предложение;
5. Приложение № 5 - Проект на договор;
6. Приложение №6 - Декларация за срока на валидност на офертата;
7. Приложение №7 - Декларация приемане условията на проекто договора;
8. Приложение №8 - Декларация спазани задължения;
9. Приложение №9 - Списък с населените места за изпълнение на доставките.

Всички документи и приложения можете да изтеглите от ТУК.
(ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА 21.09.2018 ГОДИНА.)

А. Становището  за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП на АОП можете да видите  ТУК.
(Дата на публикуване - 09.10.2018 г.)

Б. Окончателното становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП на АОП можете да видите  ТУК.
(Дата на публикуване - 09.10.2018 г.)

В. Отговор на  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ на окончателното Становище на АОП -
ТУК.
(Дата на публикуване - 09.10.2018 г.)
П р о т о к о л № 1   от работата на Комисия, назначена със Заповед № 09/15.10.2018г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД"
(Дата на публикуване - 15.10.2018 г.)


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
 На 25.10.2018 г., 10.00 ч.  в офиса на Българска Асоциация Диабет гр. София, ж.к. Банишора, бул. “Подп. Калитин” бл. 20, ет. партер ще бъдат отворени в публично заседание ценови оферти за участие в обществена поръчка с предмет:  „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД"На заседанието могат да присъстват представители на лицата по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.

(Дата на публикуване - 22.10.2018 г.)


П р о т о к о л № 2   от работата на Комисия, назначена със Заповед № 09/15.10.2018г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД"
(Дата на публикуване - 26.10.2018 г.)

П р о т о к о л № 3   от работата на Комисия, назначена със Заповед № 09/15.10.2018г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчкачрез публично състезание с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД"
(Дата на публикуване - 26.10.2018 г.)

П р о т о к о л по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от работата на Комисия, назначена със Заповед № 09/15.10.2018г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД"
(Дата на публикуване - 26.10.2018 г.)

РЕШЕНИЕ  на Председателя на УС на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ" - за определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията - членове на БАД" 
(Дата на публикуване - 26.10.2018 г.)


 

==================================================================================================

 

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ВЪЗЛОЖЕНА  ПОРЪЧКА
(Дата на публикуване - 20.12.2018 г.)


ДОГОВОР  ЗА  ДОСТАВКА  НА  ХРАНИТЕЛНИ  ПРОДУКТИ

(Дата на публикуване - 20.12.2018 г.)
 ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ПРИКЛЮЧВАНЕ  НА  ДОГОВОР  ЗА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА 
(Дата на публикуване - 18.01.2019 г.)
 ==================================================================================================


СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 232 от ЗОП

 
       за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1 и ал. 5 ЗОП (І етап)
       за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (ІІ етап)
       за съответствие с изискванията на ЗОП на работата на комисията по чл. 103 ЗОП
 
РАЗДЕЛ І
Процедура
 

Към КСИ № КСИ-162/2018 г.
ИН на регистрационната форма от ССИ: 20180813-00853-0009
Възложител: Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Българска Асоциация Диабет“
Вид на възложителя:     публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
    секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)
Вид на процедурата     Открита
    Ограничена
    Състезателна процедура с договаряне
    Договаряне с предварителна покана за участие
    Състезателен диалог
    Партньорство за иновации
    Договаряне без предварително обявление
    Договаряне без предварителна покана за участие
    Конкурс за проект
    Публично състезание
    Пряко договаряне
Процедурата е „ускорена“:     Да
    Не
Обект на поръчката:     Строителство
    Доставки
    Услуги
    Услуги по Приложение № 2
Предмет на поръчката: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията членове на БАД"
Обособени позиции:     Да                                   Брой:
    Не
Професионалната област, в която попада предметът на възлаганата поръчка (според възложителя): 68. Хранително-вкусова промишленост
Срок за изпълнение: 31.12.2018 г.
Прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС: 141 660 лв.
Финансиране:     Изцяло от националния бюджет
    Изцяло или частично със средства от ЕС
    Друго:
Критерий за възлагане на поръчката:     Най-ниска цена
    Ниво на разходите
    Оптимално съотношение качество/цена
Коментари и други бележки:
Настоящото становище отменя и заменя становище с изх. номер КСИ-162 от 02.10.2018г. на основание чл. 116 ППЗОП поради допусната от АОП техническа грешка.


РАЗДЕЛ ІІ
Проверени документи
 

Проверката обхваща следните документи:
1.    Решение за откриване на процедурата
2.    Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата
3.    Техническа спецификация
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП  Да        Не                            
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения ред  Да        Не
Проверката на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от външен експерт по чл. 229а ЗОП.  Да        Не                            
Коментари и други бележки:
Проверката на техническата спецификация на двата етапа на предварителен контрол е осъществена от експерти на АОП и обхваща съответствието на документите с изискванията на ЗОП.


 
РАЗДЕЛ ІІІ
Резултатиот контрола
 

Не са установени несъответствия с изискванията на ЗОП.


 
РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация
 

1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи от възложителя.
2.На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира писмено в досието на обществената поръчка. 
                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
                                                                                        Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
 
Вярно с оригинала, подписан на хартия

===============================================================================================

 

БА Диабет във Фейсбук