ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА  БАД ЗА ПЕРИОДА /2008-2010г./

 
  
Какво е изпълнено до момента, от заложеното в Програмата на БАД през този мандат...? 

 

І.Организационна дейност

 

КОМИСИЯТА ПО ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ – Васил Томов

 (след подадена оставка заменен от Светла Алексиева)

 

 

ЦЕЛИ - ЗАДАЧИ

Постигнати цели .   Изпълнени задачи

1.Картотекиране на всички дружества – членове на БАД в единен актуализиран регистър. Събиране и отчитане на членски внос на дружествата /брой членове/.

      Срок:до 01.06.2008г.

      Отгов.:В.Томов,Диди

 

1.Стриктно водене  на входяща и изходяща информация  и картотекиране на всички дружества /брой членове/, точен адрес, телефон и имейл (ако има такъв). Отчетен е и членски внос през 2008г и 2009г получен чрез пощенски запис или по банков път. Многократно  са уведомявани дружествата  устно, по телефон и чрез писма за внасяне на членски внос и върнати приемо-предавателни протоколи за раздадени помощи от БАД. Последно писмо с изх .№ 7/30.03.2010г.

Диди Трайкова

2. Подготвяне и публикуване на сайта на БАД на алгоритъм за учредяване и приемане на НОВИ ЧЛЕНОВЕ на БАД, списък от необходимите документи и евентуални ползи за НОВИТЕ дружества.

Д-р А. Стоев, Д. Трайкова, Б. Антонов

 

2.Поддържане на постоянен контакт с всички дружества в страната, посещения и оказване съдействие на място. Регистриране на поставените от тях проблеми, които да се обобщят от БАД и да се търсят пътища за тяхното решение.

   Срок: постоянен

   Отгов.:В.Томов, П.Велчев,Диди

 

 

 

- Непрекъснат контакт с дружествата чрез телефон или в писмен вид и от двете страни. При поставяне на проблем от страна на нашите членове  е оказвана помощ в рамките на нашите възможности  или ходене на място за намиране на решение  на поставяния проблем.

- През 2008г. чрез писмо до кмета и лично посещение до гр. Пазарджик бе уреден клуб на д-вото.  

- През 2009г. бе оказана помощ на д-во в гр. Димитровград с Председател Янко Канев за издаване на документи за пенсии от гр. Хасково.  За получавене на безплатна храна по програма изхранване на социално слаби диабетно болни - чрез телефонен разговор с кмета на гр. Хасково това беше уредено.

- На 22.03.2010г. по покана от дружество „Вяра” , гр. Етрополе на работна среща Д. Трайкова посети клуба на диабетиците, запозна се с повечето от диабетиците. На срещата  присъства кметът, представители от местната власт. Кметът отпусна 1000 лв за дружеството.

 Д. Трайкова

 

3.Стриктно водене на цялата документация на Асоциацията и точно архивиране на всички входящи, изходящи, финансови, програмни и други документи.

   Срок:постоянен

   Отгов.:В.Томов,Диди

 

Стриктното водене на цялата информация и архивиране на всички документи, като входяща и изходяща поща и всички финансови документи се съхраняват в специален заключен шкаф. Други документи вклюващи – писма; покани,решения, протоколи,договори,програми и други документи се съхраняват в класьори с надписи.

Д. Трайкова.

4.Поддържане на редовни контакти с другите пациентски организации в страната в рамките на КЗЗ,като неин основен член.

    Срок:постоянен

   Отгов.:Томов,Богданов

 

Постоянно поддържане връзка с пациентските организации в страната .

- В. Томов (Св. Алексиева) поддържаха връзка с Конфедерация за закрила на здравето (КЗЗ). 

- П. Велчев е председател на Съюза на Военно- инвалидите и военнопострадалите (СВИВП).

- А. Стоев е член на УС на КЗЗ и резервен  представител на КЗЗ в Надзорния съвет на НЗОК.

- А. Стоев и П. Велчев са членове на Националния съвет на хората с увреждания към МС  (НСХУ).

д-р Адриан Стоев, Петър Велчев, Светла Алексиева

5.Поддържане на контакти с Международните диабетни организации, както и с диабетните асоциации в страните от ЕС, на Балканите, САЩ и Русия.

   Срок:постоянен

   Отгов.: Д.Богданов, проф.Мария Дамянова, д-р А. Стоев, доц. Ц.Танкова

 

 

 

 

Предстои развитие на тези контакти чрез г-жа Майя Викторова (като доброволен сътрудник) и доц. Цв. Танкова (като секретар на Българското дружество по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ (БДЕ)  ...

6.Поддържане на постоянен тесен контакт със средствата за масова информация и информиране на обществото за всички по-важни дейности, проблеми и инициативи на БАД…

   Срок:постоянен

   Отгов.: В.Томов, Д.Богданов,           д-р А.Стоев

- През месец май - 2009г. във връзка с влизането в сила новия ПЛС от 01.06.2009г. бе проведено  заседание на УС на БАД. Г-н Богданов, даде интервю  във връзка с инсулина, той бе подкрепен и от проф. Дамянова,  като ендокринолог.

- На пресконференциите на БДЕ в БТА  ежегодно присъства  и участва  д-р Адриан Стоев .

А.Стоев , Д. Богданов, проф. М. Дамянова

7.Осигуряване на храненето в офиса на БАД, както и превръщането на помещението за хранене в ежедневен „КЛУБ НА ДИАБЕТИКА”, където всички желаещи диабетици да могат да се събират и обменят информация и идеи, както и да поставят своите проблеми  и предложения в офиса на БАД.

   Срок:постоянен

   Отгов.:Д.Богданов,В.Томов, Диди

-  Всяка година се раздава храна  в офиса на БАД по програма  хранене на социално слаби диабетно болни. Помещението на БАД се използва и за лекции във връзка с болестта ДИАБЕТ - срещи с представители на наши членове от цялата страна и за провеждане на заседание на УС на БАД.

- Всички желаещи диабетици   се събират и обменят информация и идеи, както и  поставят своите проблеми  и предложения в офиса на БАД, офиса и служителите са на тяхно разположение.

Д.Богданов,  Д. Трайкова.

8.Информиране на диабетноболните в България, чрез редакцията на вестник „Клуб Д” и други медии, за всички дейности на БАД.

   Срок:постоянен

   Отгов.:Д.Богданов, В.Томов, Диди

- Информиране на диабетно болните лица в България  чрез редакция на вестник „Клуб Д” , чрез интернет страница на БАД, чрез брошури предоставяне от Ново Нордиск  и най-често чрез телефон и насочвани и улесняване за тяхното по-добро лечение на живот в зависимост от проблема.

- Д-р А. Стоев дава постоянно интервюта в различни медии, в сайта на БАД и във Форума за всички проблеми и дейности на БАД.

д-р А. Стоев, проф. М.Дамянова, Д. Богданов , Д.Трайкова

9.Създаване и постоянно поддържане на интернет страница на БАД и Форум за поддържане на връзка с диабетиците и дружествата в страната, съобразяване с техните проблеми, мнения, предлажения и оценки за дейността на БАД.

Срок:постоянен

   Отгов.:Д.Богданов, д-р А. Стоев,

- Създаване и постояна поддръжка  на интернет страница на БАД и непрекъснато публикуване на всякаква информация касаеща диабетно болните  и техните  проблеми, мнения и предложения и отчитане на дейността на БАД.

- Организиране на подписки и петиции за подкрепа от диабетиците и обществото на протестни акции и предложения на БАД за подобряване на условията на живот, лечение, наблюдение и придобивки на диабетноболните.

д-р Адриан Стоев

 

 

 

ІІ.Медицинска дейност

 

КОМИСИЯТА ПО МЕДИЦИНСКИТЕ ВЪПРОСИ – Проф.Мария Дамянова

 

 

ЦЕЛИ – ЗАДАЧИ

Постигнати цели.  Изпълнени задачи

1.Активно участие в работната група за подготовка и приемане на Националната програма за борба с ДИАБЕТА, като социално-значимо заболяване.

   Срок:09.2008г.

   Отгов.:д-р А.Стоев, доц.Танкова

Национална програма за борба с Диабета , като социално-значимо заболяване активно участие за приемането й. Програмата е готова. Очакваме нейното приемане от МС и НС...? 

Доц. Цв. Танкова, д-р А. Стоев

2.Настояване пред МЗ и НЗОК за създаване на верига ДИАБЕТНИ ЦЕНТРОВЕ  в големите областни центрове, където има подготвени ендокринолози и специалисти по диабетните усложнения, тъй като само в тях, чрез екипи от добре обучени специалисти, може да се профилактира най-добре диабетът и всички негови усложнения.В тези центрове/или диспансери…/ може да се провежда и ефективно Обучение на диабетноболните по всички теми на диабета.

Срок:постоянен   Отгов.:проф.Дамянова,доц.Танкова

- Проведено бе обучение на две групи от по 30 диабетици от гр. София, лекция на тема :”Нарушения в мастната обмяна при захарен диабет и специален хранителен режим”.

проф.Дамянова

- Възстановен бе Софийският Диабетен Център „Св. Лука” и със съдействието на Форум „Диабет” – София (няколко писма до общинските власти и РЦЗ). Д-р А. Стоев проведе няколко работни срещи в тази насока на различни нива.

д-р А. Стоев

3.Включване на самоконтрола като важен и задължителен елемент от лечението на диабета и неговите усложнения. Осигуряване на достатъчно средства за самоконтрол, съобразно нуждите на провежданото лечение.

 Срок: 06.2008г

 Отгов.: доц.Танкова, доц.Коприварова,

- Въпросът бе поставен многократно на всички работни срещи за диабета, внесени са множество писма до всички институции за решаване на проблема, които бяха подписани от 11-те най- видни ендокринолози в страната;

- Поставя се като проблем на всяка пресконференция и интервю...!

- Търсено е съдействие от много ендокринолози, депутати, лекари, експерти и др...

- Очаква се увеличаване на броя тест-лентите за самоконтрол от НЗОК всеки момент след 01.04.2010 г...?!

д-р А. Стоев, доц. Коприварова, Е. Котова, доц. Танкова

4.Налагане в цялата страна на изготвените още през 2005година от Българското дружество по ендокринология „Препоръки за добра практика по захарен диабет”

 Срок:06.2008/01.2009г.

  Отгов.доц.Танкова

?

5.Постоянен натиск върху НЗОК за осигуряване и финансиране на достатъчно талони за прегледи, изследвания и консултации на диабета и всички негови усложнения, съобразно наложените в Европа стандарти за контрол.

 Срок:01.2009г.

 Отгов.:доц.Танкова

 

Няма постигнат напредък, въпреки многократното поставяне на проблема при срещите ни в НЗОК, на работни срещи и пресконференции за диабета.

д-р А. Стоев, доц. Танкова

6.Изготвяне на аргументирани предложения до НЗОК за необходимостта и ползата от използването на най-съвременните лекарства и средства за лечение и контрол /поддържане на оптимална метаболитна компенсация/ на диабета и всички диабетни усложнения, както и осигуряването на консумативите за ИНСУЛИНОВИТЕ ПОМПИ и ТРАНСМИТЕРИ за следене на гликемията в реално време.....!

   Срок:01.06.2009г.

  Отгов:проф.Дамянова, доц.Танкова

- До момента няма решение на проблема, въпреки разговори в тази насока с НЗОК.

доц. Даскалова, доц. Коприварова, проф.М. Дамянова, доц Танкова, Е. Котова, д-р А. Стоев

- Проф. Дамянова е давала консултации по телефона не само на членове на БАД, а и на други лица имащи нужда.

проф.М. Дамянова

7.Извоюване от НЗОК на код /по МКБ - 10/ за „Захарен диабет с множество увреждания/ и осигуряване на всички необходими условия за неговото правилно лечение.

   Срок:06.2008г.

  Отгов.:доц.Танкова

не

8.Поддържане на постоянен контакт с медицинските организации – Българско дружество по ендокринология (БДЕ), Българска Асоциация за лечение на ДИАБЕТНОТО СТЪПАЛО (БАЛДС), Българска Диабетна Асоциация (БДА), Българска асоциация на Диабетните сестри (БАДС), Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), Български лекарски съюз (БЛС), Съюза на стоматолозите в България  (ССБ)... и др.

Срок:постоянен

  Отгов.: доц.Танкова, д-р А. Стоев,    Д. Богданов

 Контакти с посочените медицински организации се поддържат регулярно:

– Участие в Конференцията на БДА във Велико Търново (2007г.),

-  в Националната Консенсусна конференция     за диабета в Пловдив, организирана от КЗ в НС (2008г.).

- в Конференция „Диабет и медии” на „Ново-Нордиск”  (2009г.),

- в ежегодните пресконференции на БДЕ по повод 14 ноември (2008, 2009г.),

- в Кръгла маса за диабета с НАДД (13.11.2009г.),

- в работните срещи и заседанията на КЗЗ и НСХУ към МС (2009-2010 г.),

- в работни преговори за лекарствоснабдяването с НЗОК, МЗ, МФ, КЗЗ, БПФ, НПО, БЛС, СФБ, фармацевтични фирми, аптеки и др...(2009,2010 г.),

- в проучването от Българска Бъбречна Асоциация (ББА - доц. Ст. Кривошиев)  на диабетната нефропатия (2010 г.)

- интервюта по медиите за инсулините, за самоконтрола, за проблемите на диабетноболните и др.

 - Имаме проведени много съвместни инициативи, работни срещи, писма, мероприятия, пресконференции и др.

 д-р А. Стоев, доц. Танкова, Д. Богданов, проф. М. Дамянова

9.Подготвяне на брошури за обучение и здравна просвета на диабетноболните.

Срок:постоянен

  Отгов.:проф.Дамянова, доц.Танкова

Издаване на книгата „Ръководство на Диабетика за постигане на Условно здраве”, която бе раздадена на всички дружества в страната.

проф. Мария Дамянова, д.м. н.

10.Информиране на диабетноболните в България, чрез редакцията на вестник „Клуб Д” и др. медии, за всички дейности на БАД.

  Срок:постоянен

  Отгов.:проф.Дамянова

- Информиране на диабетноболните в България, чрез вестник „Клуб Д” за осигуряване на условията за тяхното по-добро лечение на живот

 – много от статиите публикувани във вестник „Клуб Д” са писани от проф. М. Дамянова.

проф. М. Дамянова

 

 

 

ІІІ.Социална дейност

 

КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ – д-р А.СТОЕВ

 

 

ЦЕЛИ – ЗАДАЧИ

Постигнати цели.   Изпълнени задачи

1.Поддържане на контакти внасяне на писма, жалби предложения до всички държавни институции имащи отношение към живота, лечението, обучението, самоконтрола, социалните придобивки, дискриминацията и прочее на диабетноболните в България.

Срок:постоянен

  Отгов.:д-р А. Стоев

При възникване на ситуации относно проблемите с живота, правата, лечението, обучението, самоконтрола, социалните придобивки, дискриминацията и прочее на диабетноболните в България се внасят писма, подписки, протести и др. до държавните институции.

 д-р  А. Стоев

2.Постоянен натиск върху НЗОК, МЗ и КЗ към НС за отпускане на достатъчно тестове за самоконтрол, съобразно нуждите провежданото лечение.

  Срок:01.2009г.

  Отгов.:д-р А. Стоев

- Многократно внасяне на становища, предложения, разчети за пропуснати икономии на средства, мнения на експерти.

-  Петиция в интернет за събиране на подписи в подкрепа на искането.

– срещи с МЗ, НЗОК, КЗ в НС и др...

-  Срещи с депутати  за съдействие.

-  Очаква се частично решение на проблема ...!?!

д-р А. Стоев, Е. Котова

3. Активно участие в Съюза за тристранно партньорство към МТСП, по всички социални проблеми, касаещи диабетиците в България, като търсим съдействието на всички останали пациентски организации.

 Срок:постоянен

  Отгов.:В.Томов, д-р А.Стоев

Активно участие в НСХУ към МС и срещите с МТСП, КЗЗ и други пациентски организации, по общи проблеми и по такива, касаещи диабетиците, инвалидите, хронично-болните  в България.

д-р Адриан Стоев, Петър Велчев, Светла Алексиева, Васил Томов

4.Подаване на жалби до съответните държавни органи при сигнали за нарушаването на правата и/или приложена дискриминация на диабетноболни.

Срок:постоянен

Отгов.: д-р А. Стоев, С.Алексиева  

- През 2008 г. М. Пироева и М. Брусева  проведоха кампания против решението на НЗОК  за доплащането на аналоговите инсулини, като след проведена среща с ръководството на НЗОК, абсурдният критерий за намаление с 1% на гликирания хемоглобин бе отменен.

- През май 2009 г. започна акцията срещу новия лекарствен списък, който също застрашаваше доплащане на аналоговите инсулини. Отново М. Пироева и М. Брусева  изпратиха до всички институции и всички медии отворени писма със становището на дружествата ни представляващи диабетиците. А. Стоев и Д. Богданов внесоха Апел срещу доплащането до всички институции. Отново доплащането бе оставено за по - късен период и следващи договаряния, които продължават и до днес.

- През март 2010 г., във връзка с доплащането на инсулина е изпратено Отворено писмо с Изх.№6/15.03.2010г., до министър председателя на РБ, Министъра на здравеопазването, Председателя на Комисията по ПЛС към МЗ, Председателя на комисията по здравеопазването към НС, директора на НЗОК, Омбудсмана на РБ. Организирана бе и масова подписка за оставката на министър Б. Нанев и срещу доплащането на лекарствата за хронично- болните. Събрани бяха над 10 000 подписа.

- А. Стоев и П. Велчев участваха в преговори с НЗОК, в които ясно изразиха своето несъглание с доплащането на лекарствата за диабета. Получихме подкрепа от КЗЗ и др. организации. Това е трети опит на НЗОК, МЗ и МФ, на който реагираме много остро и непримиримо.

 М. Пироева, М. Брусева, д-р А. Стоев, П. Велчев

 

5.Обобщаване на поставените по Форумите за диабета, на получените в офиса и от дружествата в страната ПРОБЛЕМИ на болните и внасяне в компетентните държавни служби предложения за тяхното решение.

     Срок:постоянен

     Отгов.: д-р А.Стоев, В.Томов, С.Алексиева.

Своевременно бяха подготвяни и внасяни писма по всички значими проблеми до компетентните държавни органи. Чрез Форума се стимулираше активността на диабетиците за участие в редица акции, протести и инициативи на БАД за обучение, изследвания, хранене, участие в подписки, петиции за диабета и др....

д-р А.Стоев

6.Настояване пред МЗ и НЕЛК за промяна в нормативната база и отпадане изискването за явяването на ТЕЛК на всеки 2-3 години от диабетноболните и останалите НЕЛЕЧИМОБОЛНИ!

Срок:09.2009г.

  Отгов.:д-р А. Стоев, В. Томов

Подписка и писмо изх.№ 25/26.06.2008г. до МЗ и НЕЛК срещу неадектватната политика на ТЕЛК, по освидетелствуване на тежките, хронично-прогресиращи заболявания в РБългария -  нелогично е преосвидетелствуването на всеки три години за болести, които е ясно, че са НЕЛЕЧИМИ  и с прогресиращи усложнения.

- Проблемът е решен с ПМС № 87 от 5.05.2010 г. – нова Наредба за медиц. експертиза.    ( Чл. 69, ал.4 ).

д-р А.Стоев

7.Адаптиране на „Закона за МЕДИКО-СОЦИАЛНА ЗАЩИТА на болните от захарен диабет” към нашите условия и търсенето на лоби за неговото внасяне и приемане от НС, покрай натиска на ЕК от ООН за решителни мерки за борба с диабета във всички държави през тази година.

   Срок:01.2009г.

   Отгов.:Д.Богданов, д-р А.Стоев, доц.Танкова, проф.Дамянова

Не

- Чрез Конфедерацията за закрила на здравето (КЗЗ) участваме в разработването на Закон за правата на пациента.

-  Чрез НСХУ разработваме и защитаваме законодателството за правата на хората с увреждания в България.

д-р А. Стоев, П. Велчев

 

8.Информиране на диабетноболните в България, чрез редакцията на вестник  „Клуб Д” и други медии, за всички дейности на БАД, насочени към осигуряване на условията за тяхното по-добро лечение и живот.

   Срок:постоянен

   Отгов.:д-р А. Стоев, В.Томов

Непрекъснат контакт между медиите и г-н А. Стоев. Информация на медиите е предоставяна и от други членовете на УС на БАД .

Д-р А. Стоев, Ал. Василев, Н. Нейков, М. Пироева, проф. Дамянова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV.Финансова дейност

 

КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВИТЕ ВЪПРОСИ – Т.ТОДОРОВ

 

 

ЦЕЛИ - ЗАДАЧИ

Постигнати цели.  Изпълнени задачи

1.Стриктен контрол върху всички бюджетни и извън бюджетни средства, постъпили в Асоциацията, както и парите от членски внос.

Срок:постоянен

   Отгов.:Т.Тодоров,Н.Нейков, Б.Предолова

- През 2007г. са направени две проверки по сигнал на Васил Томов и една цялостна проверка  за периода от  м.VІ 2007 година отчетно изборното събрание до 31.12.2007 г. от М. Пироева.

- През 2008г. цялостна ревизия бе направена от М. Пироева и г-н Н. Илиев.

- За 2009 година се прави в момента цялостна проверка на дейноста на  БАД за  мандата на  Д. Богданов като председател на БАД. Същевременно върви и проверка по сигнал, относно храненето  - договарянето и изпълнение на договорните условия от М. Пироева и Ал. Василев.

М. Пироева и КС на БАД

 

2.Създаване на печеливши проекти, за кандидатстване пред ЕФ за разширяване и разнообразяване на дейността на БАД

Срок:постоянен

   Отгов.:Т.Тодоров, Б.Предолова, Л.Стойчева, Н.Нейков

В офиса на БАД са изпратени примерни бланки за проект от г-н Нейков. Той също предложи и лицето Весела Тонева да изготви проект за да се кандидатства по програми към ЕС. Поради липса на средства засега проекти не са правени.

Н. Нейков

3.Организиране на акции и мероприятия за набиране на средства за Асоциацията

Срок:постоянен

   Отгов.:Т.Тодоров,Л.Стойчева

не

4.Контакти с фармацефтичните и други фирми, обслужващи диабетноболните за осигуряване на спонсорство и дарения за БАД и нейните членове

Срок:постоянен

   Отгов.:Н.Нейков, Л.Стойчева

1.Контакти с „Ново Нордиск” относно финансиране на  Международния ден на диабета – 14 ноември.

Отпускат се всяка година средства...

2.Контакти с „Ели Лили”, относно финансиране на  Международния ден на диабетика – 14 ноември.

Отпуснати 1000лв. през 2009г

Д.Богданов, д-р Стоев, Д.Трайкова

5 Контакти с БЧК, Аенцията за чуждестранната помощ и други за осигуряване на помощи и дарения за Асоциацията.

Срок:постоянен  Отгов.:В.предолова,В.Томов,Д.Богданов

Ипращани писма до БЧК, последно с Изх.№55/20.10.2009г., без отговор за помощ и съдействие.

Проф.Дамянова, Д.Трайкова

6.Търсене и осигуряване на средства за финансиране на дейността на БАД, извън отпуснатите от републиканския бюджет.

Срок:постоянен   Отгов.:Д.Богданов,В.Томов,Л.Стойчева

не

7. Преразпределение на извънбюджетните средства за реализирането на дейности по изпълнение на тази програма и утвърдени от УС на БАД

Срок:постоянен

 Отгов.:Н.Нейков,Д.Богданов, Т.Тодоров

да

8.Информиране на диабетноболните в България, чрез редакцията на вестник „Клуб Д” и др. медии, за всички деиности на БАД.

Срок:постоянен

Отгов.:Т.Тодоров, Н.Нейков,                      Б .Предолова

не

 

Печат