ДЕКЛАРАЦИЯ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД 14 НОЕМВРИ, СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА, В ПОДКРЕПА НА ДЕЙСТВИЯТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
Обн. ДВ. бр.101 от 25 Ноември 2008г.
Ние, народните представители в Четиридесетото Народно събрание на Република България,
като подчертаваме:
- значението на приетата на 16 януари 2006 г. от Европейския парламент Декларация за диабета, в която се призовава страните членки да отдадат приоритет на диабета, да насърчават създаването на национални диабетни планове и да разработят стратегия за превенция, диагностициране и контрол на диабета;
- значението на приетата на 20 декември 2006 г. Резолюция на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации, която приканва държавите членки да разработят национална политика за превенция и адекватно лечение на захарния диабет,
като отбелязваме, че:
- вниманието на европейското общество все повече се насочва към захарния диабет, поради растящите темпове на разпространение на това социално значимо заболяване;
- захарният диабет е една от основните причини за преждевременна смърт в световен мащаб: на всеки 10 секунди един човек умира вследствие на усложненията от тази болест;
- епидемията от диабет поставя на голям риск икономическите системи на европейските страни и най-вече държавите членки от Източна Европа;
- в България разпространението на захарния диабет придобива застрашаващи размери и според данни на Световната здравна организация и Международната диабетна федерация засяга 7,6 % от населението. От тях 40 % не знаят, че вече са развили заболяването, а други 6,1 % от населението са в състояние наречено, "преддиабет", и през следващите години голямата част от тях ще развият това заболяване;
- заболяването заема едно от челните места в структурата на заболеваемостта и смъртността в нашата страна, като около 75 % от диагностицираните диабетици са с лош метаболитен контрол, което води до развитие на усложнения - миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, слепота, ампутации и хронична бъбречна недостатъчност;
- диабетът може да бъде контролиран с подходящи грижи, обучение и съвременно лечение; опитът на водещите страни показва, че ранната диагноза, ефективната профилактика и лечение на диабета и неговите усложнения, както и обучението на пациентите са от съществено значение за ограничаване заболеваемостта, на появата и прогресирането на усложненията, на инвалидността и смъртността от захарен диабет, което би довело до подобряване на качеството на живот на хората с диабет;
- наличието на ефективна Национална програма за борба със захарния диабет и Национален план за действие за профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на диабета значително ще намали неблагоприятните показатели по отношение на захарния диабет в България и чувствително ще намали разходите за лечение;
убедено заявяваме, че:
- ще съдействаме чрез законодателни инициативи за създаване на условия за ефективна борба с диабета и възможности за прилагане на европейските стандарти за профилактика, лечение и грижа за пациентите;
- захарният диабет като сериозен социално-икономически проблем трябва да бъде национален здравен приоритет в политиките на всички отговорни институции;
- е необходимо като неизменна част от ограничаването и контрола на заболяването в България, провеждането на широка обществена информационна кампания относно профилактиката на захарния диабет;
- е наложително изграждането и въвеждането на Национален диабетен регистър и на всеобхватна национална информационна система на пациентите със захарен диабет в България;
- приоритет на отговорните институции в Република България трябва да бъде изготвянето на Национална програма за борба със захарния диабет и Национален план за действие за профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на диабета в съответствие с препоръките на Европейския парламент, Световната здравна организация и Организацията на обединените нации;
- Националната програма за борба със захарния диабет и Националният план за действие за профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на диабета да бъдат внесени за обсъждане и приемане от Народното събрание; (Защо след повече от 7 години и половина това все още не е факт в НС ...?)
- е наложително след приемането на програмата и плана за действие отговорните институции да предприемат необходимите действия за осигуряване на съответстващо финансиране за ефективно изпълнение на целите, заложени в тези документи;
- е наложително създаването на ефективни механизми за контрол по изпълнението на целите, заложени в гореспоменатите документи.
-------------------------
Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 14 ноември 2008 г. и е подпечатана с официалния печат на НС. 
БА Диабет във Фейсбук